Dokumenthantering som det borde fungera

Förkonfigurationer

Våra Förkonfigurationer är färdigt sammansatta verktyg för hantering av information inom specifika områden. Med Advantums extrema flexibilitet kan dessutom Förkonfigurationerna konfigureras för att passa just era behov. Förkonfigurationerna bygger på best practice med utgångspunkt från vår långa erfarenhet inom informationshantering. Välj en eller kombinera fritt flera Förkonfigurationer för att täcka era behov. Om ert behov förändras med tiden så går det givetvis bra att addera ytterligare Förkonfigurationer eller förändra befintliga.


Avtal

Med Advantum Avtal hanterar ni alla era avtal med exempelvis kunder, leverantörer, kontraktstillverkare, partnerföretag eller anställda – från första utkast till gällande avtal och signerade kopior.


Enkel dokumenthantering

Advantum Enkel dokumenthantering är en effektiv lösning för att skapa, underhålla och strukturera upp dokumentation för att göra den tillgänglig för de anställda. Advantum Enkel dokumenthantering lämpar sig väl för mindre verksamheter som vill komma igång med elektronisk dokumenthantering.

Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är ett viktigt moment i alla organisationer. Med Advantum skapas kontroll och effektivitet samtidigt som den flexibla behörighetsstyrningen styr åtkomsten och rättigheterna.


Dossierhantering pharma

Med Advantum Dossierhantering pharma får ni fördelarna med ett kraftfullt dokumenthanteringssystem kombinerat med hantering av dokumentationen i en standardiserad struktur.

Dossierhantering MedTech

Med Advantum Dossierhantering MedTech får ni fördelarna med ett kraftfullt dokumenthanteringssystem kombinerat med hantering av dokumentationen i en standardiserad struktur.

Leverantörshantering

Med förkonfigurationen Leverantörshantering skapas en kvalitetssäker och effektiviserad administration av företagets leverantörer som innefattar både godkännandeprocesser, uppföljning och riskbedömning.

Reklamation & avikelse med CAPA

Avvikelsehantering med Advantum gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera en mängd olika typer av avvikelser och ärenden som t.ex. kvalitetsavvikelser, miljöavvikelser, reklamationer, produktionsavvikelser, tillbudsrapportering och förbättringsförslag.Utbildningshantering

Advantum Utbildningshantering är en lösning för att effektivt skapa och underhålla dokumentation som avser en anställds utbildning eller träning. Systemet gör det enkelt att redovisa personalens kompetens gällande CV, diplom, arbetsbeskrivning, kurser, kursmaterial och utbildningsplan utifrån ett personperspektiv då allt detta lagras på personens ”Training records”.


Ändringshantering

Med förkonfigurationen Ändringshantering ges möjligheten att på ett strukturerat sätt arbeta med bolagets förändringsarbete. Med funktioner för inlämning av ändringsförslag, utvärdering och implementeringsbeslut samt fördelning av uppgifter för implementering tar ni ett helhetsgrepp om er ändringshantering.