Komponenter

Våra komponenter är färdigt sammansatta verktyg för hantering av specifika områden. Med Advantums extrema flexibilitet kan dessutom komponenterna konfigureras för att passa just era behov. Komponenterna bygger på best practice med utgångspunkt från vår långa erfarenhet inom informationshantering. Välj en eller kombinera fritt flera komponenter för att täcka era behov. Om ert behov förändras med tiden så går det givetvis bra att addera ytterligare komponenter eller förändra befintliga.

Avtalshantering

Med Advantum avtalshantering hanterar ni alla era avtal med exempelvis kunder, leverantörer, kontraktstillverkare, partnerföretag eller anställda – från första utkast till gällande avtal och signerade kopior.

CAD/PDM

För att hantera det komplexa sambandet mellan ritningar, 3D-modeller och övrig produkt/artikelinformation krävs kompetenta system. advantum är ett sådant system.

Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är ett viktigt moment i alla organisationer. Med Advantum skapas kontroll och effektivitet samtidigt som den flexibla behörighetsstyrningen styr åtkomsten och rättigheterna.

Dossierhantering

Med Advantum Dossierhantering får ni fördelarna med ett kraftfullt dokumenthanteringssystem kombinerat med hantering av dokumentationen i en standardiserad struktur.

Kvalitetsdokumentation

Med hjälp av Advantum är det möjligt att automatisera och förenkla hanteringen av er kvalitetsdokumentation med tillhörande verksamhetsprocesser.

Leverantörshantering

Med komponenten Leverantörshantering skapas en kvalitetssäker och effektiviserad administration av företagets leverantörer som innefattar både godkännandeprocesser, uppföljning och riskbedömning.

Reklamation- och avvikelsehantering

Avvikelsehantering med Advantum gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera en mängd olika typer av avvikelser och ärenden som t.ex. kvalitetsavvikelser, miljöavvikelser, reklamationer, produktionsavvikelser, tillbudsrapportering och förbättringsförslag.

Ändringshantering

Med komponenten Ändringshantering ges möjligheten att på ett strukturerat sätt arbeta med bolagets förändringsarbete. Med funktioner för inlämning av ändringsförslag, utvärdering och implementeringsbeslut samt fördelning av uppgifter för implementering tar ni ett helhetsgrepp om er ändringshantering.

Ärendehantering

Advantum är ett mycket kraftfullt system för ärende- och processhantering. Systemet tillåter att man bygger upp allt från enkla och snabba arbetsflöden till mycket komplexa processer som pågår under längre tidsperioder och kan involvera stora delar av personalen.