Dokumenthantering som det borde fungera

Advantum Life Science Suite

Advantum Life Science Suite är ett nischat elektroniskt Quality Management System (eQMS) för företag och organisationer verksamma inom Life Science. Systemet är framtaget och utvecklat för att kunna uppfylla och valideras enligt stränga regulatoriska krav och internationella kvalitetsstandarder.

Life Science dokumenthantering
Tillsammans med några av Sveriges ledande aktörer inom Life Science har Advantum Life Science Suite utvecklats till att bli ett pålitligt och kvalitetssäkrat QMS som säkerställer att information, produktutveckling, forskning och studier hanteras på ett kvalitativt och korrekt sätt.

Advantum Life Science Suite används av både Svenska och utländska Life Science företag och organisationer som på ett säkert och effektivt sätt måste hantera sina dokument, ärenden, avtal, ändringar, avvikelser, leverantörer och processer i enlighet med regulatoriska krav.

Advantum Life Science Suite har genomgått ett flertal valideringsprocesser enligt ISO, Good Manufacturing Practice (GMP) eller Food and Drug Administration FDA, vilket är ett kvitto på att denna branschlösning uppfyller de hårda kvalitetskrav som ställs på företagens process- och informationshantering inom Life Science sektorn. Systemet säkerställer att informationshanteringen följer best practice och hanterar allt från dokument och ärenden till utbildningsplaner, avvikelser och corrective actions preventive actions (CAPA).

Advantum Life Sciences Suite innefattar följande:

  • Standard Operating Procedures (SOP)
  • Avvikelsehantering med CAPA
  • Utbildningshantering
  • Dokumenthantering
  • Leverantörshantering
  • Ändringshantering
  • Avtalshantering
  • Valideringsstartpaket

Advantum Life Sciences Suite är en lösning som kombinerar Advantums unika flexibiltet, 100 % konfigurbarhet, med vår mångåriga erfarenhet av informationshantering inom Life Sciences segmentet. Våra advantumlösningar är kända för att vara enkla att implementera, använda och validera.

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Astra Zeneka Logo
Karo healthcare
Orexo Logo
Alligator Bioscience Logo
NorthX Biologics Logo

Nätverkspartners

Advantum Life Sciences Suite innefattar följande

Standard Operating Procedures (SOP)

All funktionalitet som behövs för att kunna hantera styrande dokument elektroniskt över hela sin livscykel.

Exempel på funktionalitet:
Versionshantering
Elektroniska signaturer
Mallhantering
Kontroll över periodisk översyn på dokument
Full spårbarhet & audit trail
Sammanställning av vilka som läst och förstått
Möjlighet att skapa relationer till exempelvis guidelines eller instruktioner
Kontrollerade utskrifter
Denna hantering uppfyller krav från bland annat FDA (Title 21 CFR part 11) och EU (Annex 11).

Reklamation- och avvikelsehantering med CAPA

Automatiserade processer för hantering av en mängd olika former av reklamationer, kvalitetsavvikelser, miljöavvikelser, produktionsavvikelser, förbättringsförslag och tillbudsrapportering. Till ovanstående ärendetyper kan även kopplas Corrective Actions och Preventive Actions (CAPA).

Exempel på funktionalitet
Full spårbarhet och audit trail
Överblick över nya, pågående och avslutade ärenden
Lista över berörda produkter, kunder eller leverantörer
Elektroniska signaturer
Larm och påminnelser
Tydlig ansvarsfördelning och återrapportering
Grafiska illustrationer
Koppla dokument och bilder
Med advantums audit trail och möjlighet till elektroniska signaturer är det möjligt att uppfylla olika krav från myndigheter och institutioner som bland annat EU (Annex 11) och FDA (Title 21 CFR part 11.

Utbildningshantering

All funktionalitet för som behövs för hantering av utbildning/träning elektronisk. Ett enkelt och effektivt sätt att hantera och redovisa personalens kompetens gällande utbildnings- och fortbildningsplaner, elektroniska signaturer, befattningsbeskrivningar, utbildningar, kurser och kursmaterial, träning, diplom, CV med mera utifrån ett personperspektiv.

Exempel på funktionalitet:
Träningsplaner på företags- och individnivå
Hantera kurser med tillhörande kursmaterial och dokument
Training records; Read & Understood bekräftelser, genomförda kurser och utfärdade diplom

Valideringsstartpaket

Advantum Valideringsstartpaket är ett valideringsramverk som skapats för att förenkla och snabba upp implementering och validering av Advantums Life Science Suite.

Advantum Valideringsstartpaket består av följande:
User Requirement Specification
System Requirement Specification
Configuration Specification
Installation Qualification Protocol & Report
Operational Qualification Protocol & Report
Performance Qualification Protocol & Report
Deviation Log
Deviation Form
Requirement Traceability Matrix
Configuration Items List
Risk Assessment
Validation Plan
Validation Report

Leverantörshantering

Innehåller den funktionalitet som behövs för att hantera, följa upp och riskbedöma leverantörer.

Exempel på funktionalitet:
Versionshantering
Full spårbarhet och audit trail
Riskbedömning av leverantörer
Utvärdering, godkännande och uppföljning av leverantörer
Skapa relationer mellan leverantör, dokumentation, kontaktpersoner, produkter etc

Ändringshantering

All funktionalitet som behövs för att bättre kontroll över vilka förändringar som görs och att de genomförs.

Exempel på funktionalitet:
Versionshantering
Audit trail
God översikt över ändringsbegäran och ändringsorder
Kontroll och spårbarhet över förändringar som görs och har gjorts
Möjlighet att ändringshantera dokument, kunder, leverantörer, produkter etc.

Avtal

All funktionalitet för att registrera, skapa, administrera, bekräfta, förlänga och följa upp avtal.

Exempel på funktionalitet:
Versionshantering
Audit trail
Mallhantering
Påminnelser i systemet samt via mejl
Uppföljning och förlängning

Dokumenthantering

Med elektronisk dokumenthantering ges företag och organisationer möjligheten att hantera samtlig dokumentation på ett enhetligt och strukturerat sätt.

Exempel på funktionalitet:
Versionshantering
Mallhantering
Audit trail
Skapa relationer mellan dokument och andra dokument, ärenden, bilder, produkter etc.
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.